Coronavirüslü Vakalar’da İzlenilecek Yasal Tıbbı Yollar!

VAKA TAKİP ALGORİTMASI OLASI VAKA TANIMINA UYAN HASTA
Olası vaka tanımlandığı anda İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi bilgilendirilir.
                                                                               SAĞLIK KURUMU

 • Hastane sürveyans sorumlusu tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne(İSM) olası vaka en hızlı şekilde ihbar edilir.
 • Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim mekanizması kapsamında U07.3 ICD10 tanı kodu kullanılarak bildirimi yapılır.
 • Hastaya standart, temas ve damlacık korunma önlemleri alınır.
 • Uygun numune alınarak uygun şartlarda saklanır.*
 • 2019-nCoV Vaka Bilgi Formu doldurulur (Form İZCİ’ye de girilir).
 • Form ve numune en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştırılır.
 • Olası vaka temaslıları bilgilendirilir.
 • Olası vakalar olanaklar uygun ise referans hastanelerde, uygun değilsee multidisipliner şartlara sahip hastanelerde takip edilir.
                                                                 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 • Referans Laboratuvarına ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’na telefonla bilgi verildikten sonra formun bir nüshası ve numune laboratuvara en kısa sürede ulaştırılır.
 • Formun bir nüshası e-posta ile HSGM Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’na gönderilir.
 • İZCİ’ye gelen vaka bildirimi ile ilgili süreçler sürdürülür.
 • Vaka kümelenmesi şüphesinde vakalar arasında epidemiyolojik bağlantı araştırılır.
 • Referans Laboratuvarı’ndan alınan numune sonuçları Sağlık Kurumları’na iletilir.
 • Numune solunum yolu sürüntüsü olarak Viral Transport Besiyeri (VTM) ile alınabilir.
 • Trakeal aspirat, bronkoalveolar lavaj, balgam alınacak ise steril, vida kapaklı ve sızdırmaz kaplara 2-3 ml alınmalıdır. Alındıktan hemen sonra buzdolabında (2-8 OC arası) muhafaza edilmeli ve en fazla 72 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI HASTALIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

e-posta: hsgm.bulasici@saglik.gov.tr

                                                              REFERANS LABORATUVARLARI

İSM tarafından iletilen numuneler analiz edilir. Sonuçlar İSM ve HSGM
Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’na bildirilir.

Numune solunum yolu sürüntüsü olarak Viral Transport Besiyeri (VTM) ile alınabilir.Trakeal aspirat, bronkoalveolar lavaj, balgam alınacak ise steril, vida kapaklı ve sızdırmaz kaplara 2-3 ml alınmalıdır. Alındıktan hemen sonra buzdolabında (2-8 OC arası) muhafaza edilmeli ve en fazla 72 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

                                                          OLASI VAKA TANIMINA UYAN HASTA

Uçakta saptanırsa

 • Pilot tarafından vaka kuleye bildirilir.
 • Kule tarafından olay havalimanı sağlık denetleme merkezine/havalimanı operasyon merkezine bildirilir.
 • Tüm yolculara yolcu iletişim bilgi kartı doldurulur.
 • İki ön, iki arka ve iki yan koltuk yolcu bilgisi alınır.
 • Sağlık Denetleme Merkezi vakayı uçakta değerlendirir.
 • Sağlık Denetleme Merkezi İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Komuta Merkezine bilgi verir.
 • Sağlık Denetleme Merkezi vakayı değerlendirdikten sonra, olası vaka formu ile vakayı 112’ ye teslim eder.
 • Vaka, 112 vasıtasıyla olanaklar uygun ise referans hastanelere, uygun değilse multidisipliner şartlara sahip hastanelere transfer edilir.
 • Hasta burada Olası Vaka Takip Algoritmasına uygun yönetilir.
 • Vakadan alınan numune sonucu İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar
 • Şubesi tarafından Sağlık Denetleme Merkezine bildirilir.

                                                            OLASI VAKA TANIMINA UYAN HASTA

Havalimanında saptanırsa

 • Bildirimi yapılan vaka Sağlık Denetleme Merkezi personeli tarafından değerlendirilir.
 • Sağlık Denetleme Merkezi İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 komuta merkezine bilgi verir.
 • Sağlık Denetleme Merkezi vakayı değerlendirdikten sonra, olası vaka formu ile vakayı 112’ ye teslim eder.
 • Vaka, 112 vasıtasıyla olanaklar uygun ise referans hastanelere, uygun değilse multidisipliner şartlara sahip hastanelere transfer edilir.
 • Hasta burada Vaka Takip Algoritmasına uygun yönetilir.
 • Vakadan alınan numune sonucu İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi tarafından Sağlık Denetleme Merkezine bildirilir.

                                                        NUMUNE ALIMI, SAKLANMASI VE NAKLİ

Numune alınması (Numune alma ve saklama ile ilgili detaylar tabloda yer almaktadır.)

1. Alt solunum yollarından alınan klinik numune entotrakeal aspirat veya bronkoalveolar lavaj tercih edilmelidir. Alt solunum yollarından alınamadığı durumlarda veya alt solunum yolu semptomları olmayan vakalardan nazofaringeal yıkama örneği ya da nazofaringeal ve orofaringeal swablar birlikte gönderilmelidir.
2. Bugün için standart bir serolojik test bulunmamaktadır ancak epidemiyolojik değerlendirme amacıyla akut ve konvelasan serum örnekleri (bu numuneler solunum yolu numunesine ilave olarak alınır ve gerçek ajanın identifikasyonunu destekler) alınarak hasta onamı dahilinde saklanabilir.Tek bir negatif test sonucu, özellikle de eğer çalışılan numune üst solunum yolu numunesi ise bu 2019-nCov enfeksiyonunu dışlamaz. Kuvvetle şüphe olan durumlarda kişiden yeni numune alınmalı (mümkünse bir önceki numuneden farklı bir bölgeden) ve test tekrar edilmelidir.

            Semptomatik vakalardan alınabilecek numune türleri

            Numune Türü Alınacağı Materyal Laboratuvar

            Numune alımı ve gönderilmesi sırasında güvenlik prosedürleri:

 • Alınan tüm numunelerin potansiyel olarak enfeksiyöz olduğu düşünülmeli, numune alma işlemi damlacık, aerosolizasyon çıkaran işlem olarak kabul edilmeli ve kişiler buna yönelik kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır.
 • Ayrıca numune alan ve gönderen kişiler, enfeksiyondan korunma ve kontrol prosedürleri ve ulusal ve uluslararası enfeksiyöz madde transport kurallarına uymalıdır.
 • Numunelerin doğru etiketlendiğinden, istem formlarının doğru bir şekilde doldurulduğundan ve klinik bilgilerin sağlandığından emin olunmalıdır.
 • Laboratuvarla iyi iletişim kurulmalı ve ihtiyaç duyulduğunda bilgi edinilmelidir.
 • Laboratuvarda numunelerin uygun ve hızlı çalışılması ve yeterli biyogüvenlik önlemlerinin alınabilmesini sağlamak için iletişim ve bilgi paylaşımı esastır.
 • Numune göndermeden önce mutlaka laboratuvara bilgi verilmelidir.
  Kayıt edilmesi gereken bilgiler:
 • Hasta bilgileri – isim, doğum tarihi, cinsiyet, ikamet adresi, iletişim bilgileri, barkod numarası vb. gerekli diğer bilgiler (örn: hastane numarası, hastane adı, adresi, doktorun adı iletişim bilgileri)
 • Numunenin alındığı tarih ve saat
 • Numunenin alındığı anatomik bölge ve lokasyon
 • İstenen testler
 • Klinik semptomlar ve ilgili hasta bilgileri (epidemiyolojik bilgiler, risk faktörleri, aşılama durumu ve antimikrobiyal tedaviler)
 •                                                                   TEMASLI TAKİBİ
 • Kesin veya olası 2019-nCoV enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik
  korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler İl Sağlık Müdürlüğü’nce,
  korunmasız son temaslarından sonraki 14 gün boyunca izlenmeli; ateş, öksürük, solunum
  sıkıntısı, titreme, vücut ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ishal, mide bulantısı / kusma ve burun akıntısı gibi semptomlarının olup olmadığı telefonla günlük olarak sorularak takip edilmelidir.
  Temaslı inceleme işlemleri İZCİ üzerinde tanımlı olan formlar aracılığıyla (vakanın her bir
  temaslısı için ayrı ayrı) yürütülür. Temaslıların başka bir nedenle hastaneye yatışı
  gerekmiyorsa 14 gün boyunca mümkün olduğu kadar evde kalması ve toplu alanlardan uzak
  durması istenir, evin dışına çıkma zorunluluğu olduğu durumlarda tıbbi maske takılmalıdır.
  Ateş veya solunum semptomları gelişmesi durumunda Olası Vaka Algoritmasına uygun
  olarak hareket edilir.
  A) Yakın Temaslı
 • Kesin veya olası bir vakaya damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri
  alınmadan doğrudan bakım sağlayan, 2019-nCoV ile enfekte sağlık çalışanları ile birlikte
  çalışan, 2019-nCoV hastası ile aynı kapalı ortamda kalan veya hasta ziyaretinde bulunma
  gibi sağlık merkezi ilişkili maruziyeti olan kişiler.
 • 2019-nCoV hastaları ile aynı ortamda yakın mesafede çalışan veya okul öncesinde aynı
  sınıfı paylaşan, okul çocuklarında sıra arkadaşı olan kişiler.
 • 2019-nCoV hastaları ile birlikte yolculuk eden kişiler
 • 2019-nCoV hastaları ile aynı evde yaşayanlar
  B) Uçak Temaslısı
 • 2019-nCoV kesin tanısı konan vakalar ile aynı uçakta seyahat etmiş olan yolculardan iki ön, iki arka, iki yan koltuktaki yolcular temastan iki hafta sonrasına kadar takip edilmelidir.
 • Kesin vaka tanımına uyan hasta ile uçak içerisinde ilgilenen kabin personelinin semptomlarının gelişip gelişmemesine bakılmaksızın 14 gün süre ile uçuşuna izin verilmez.
 • Olası vaka tanımına uyan hasta ile uçak içerisinde ilgilenen kabin personelinin semptom
  takibi yapılarak, semptom çıkması durumunda 14 gün süre ile uçuşuna izin verilmez.
 • Temaslı kişilerin takibi, temaslı takibine uygun olarak yapılmalıdır.

                                               TEMASLI ALGORİTMASI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 • Tüm temaslılar İl Sağlık Müdürlüğü’nce tespit edilir.
 • Kesin veya olası 2019-nCoV enfeksiyonu olan bir kişi ile yakın temas etmiş olan kişiler İl Sağlık Müdürlüğünce, son temaslarından sonraki 14 gün boyunca telefonla takip edilir.
 • Temaslı inceleme işlemleri İZCİ üzerinde tanımlı olan formlar aracılığıyla (vakanın her bir temaslısı için ayrı ayrı) yürütülür.
 • Yakın temaslıların başka bir nedenle hastaneye yatışı gerekmiyorsa 14 gün boyunca mümkün olduğu kadar evde kalması ve toplu alanlardan uzak durması istenir.
 • Semptom gelişmesi durumunda Olası Vaka Algoritmasına uygun olarak hareket edilir.
 • Kaynak:https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/haberler/ncov/2019-nCov_Hastal_Salk_alanlar_Rehberi.pdf
 • Konu Hakkında Dha Fazla Bilgi Edinmek İçin Lütfen Buraya Tıklayınız..